top of page

Algemene voorwaarden

1.

Alle leveringen en diensten van XDRNS worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden, zelfs als de algemene voorwaarden van de klant hiermee in tegenstrijd zouden zijn, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke andersluidende afwijkingen.

2.

De bestelling van de klant wordt als definitief aanzien na schriftelijke bevestiging. Een e-mail, SMS, of schriftelijke communicatie via een sociale media kanaal voldoet hieraan. Door zijn bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden als bindend en doet hij afstand van zijn eigen voorwaarden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke andersluidende afwijkingen.

3.

Een eventueel voorschot betaald bij bestelling wordt beschouwd als pand en wordt onherroepelijk eigendom van XDRNS.

4.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend behoudens gegeven optie. Onze prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke B.T.W, behoudens anders vermeld.

5.

De leveringstermijn en/of de termijn om de diensten uit te voeren zijn enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend tenzij het tegenoverstelde uitdrukkelijk bedongen werd. Gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van het contract onmogelijk maken of aanzienlijk verzwaren, ontslaan XDRNS van haar verbintenissen, zelfs indien het tegenovergestelde bedongen werd. Vertraging in levering of in uitvoering van de dienst kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietiging van de bestelling.

6.

Bij ongunstige weersomstandigheden of een gesloten luchtruim kunnen vluchten geannuleerd worden, verplaatst worden of niet uitgevoerd worden. De dronepiloot is de eindverantwoordelijke om te beslissen of een vlucht kan doorgaan. De klant dient zich te allen tijde neer te leggen bij deze beslissing.

7.

Ingeval de klant niet de gevraagde voorbereidingen heeft getroffen om de levering en/of dienst van XDRNS te kunnen laten plaatsvinden op het besproken tijdstip, zal XDRNS het keuzerecht hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de klant, dan wel een meerprijs in regie aan te rekenen voor de wachttijd aan 120 euro exclusief BTW per begonnen uur. In beide gevallen kan tevens een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de waarde van het contract verschuldigd zijn, onverminderd het recht van XDRNS om desgevallend een hogere schadevergoeding te vorderen ter dekking van de werkelijk geleden schade.

8.

Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen contant betaalbaar, zonder disconto en zonder enige afhouding. De facturen zijn betaalbaar binnen de tien dagen na factuurdatum. Elke onbetaalde factuur kan vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele maandelijkse intrest van 1% zoals voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Zie ook de wijzigingen van de nieuwe wet van 14 augustus 2021.

Tevens zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het uitstaande bedrag, met een minimum van 100,00 EUR. Tenslotte worden desgevallend toegekende kortingen op facturen als onbestaande beschouwd in geval de factuur onbetaald is gebleven op de vervaldag.

9.

Indien mocht blijken dat de financiële toestand van de klant aan twijfels onderhevig is, kan elke verdere uitvoering worden stopgezet, onmiddellijke betaling geëist en betalingszekerheid gevraagd worden van hetgeen nog uit te voeren is, maar onder voorbehoud van de aldus geleden schade op de klant te verhalen.

10.

De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de klant niet al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Wanbetaling geeft ons het recht, indien wij het wensen, de geleverde goederen terug te vorderen zonder voorafgaande ingebrekestelling en onder voorbehoud van later door de klant te betalen schadeloosstelling.

11.

Op alle afgeleverde data heerst een auteursrecht. Deze data mogen enkel worden gebruikt in het kader van de besproken opdracht. De data en/of beelden mogen niet worden weggegeven of doorverkocht. Schriftelijke toestemming voor gebruik van de afgeleverde data voor andere toepassingen dan de oorspronkelijke aard van de opdracht is vereist en kunnen onderworpen worden aan bijkomende voorwaarden.

12.

Elke klacht moet per aangetekende brief en binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de dienst als de ontvangst van de factuur aan XDRNS gericht worden, zo niet zullen zowel de levering van de diensten als de factuur als aanvaard worden beschouwd. Een klacht kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding onder gelijke welke vorm ook. Het indienen van een klacht zelfs binnen de voorgeschreven termijn ontslaat de klant niet van de verplichting te betalen op de vervaldag.

13.

Foto-  en videomateriaal kunnen gebruikt worden door XDRNS in het kader van promotionele doeleinden.

14.

XDRNS is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en de klant zal XDRNS dien aangaand steeds vrijwaren, zowel in feite als in rechte.

15.

Indien één van de bepalingen of een deel van de bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Ingeval een bepaling nietig of onafdwingbaar wordt bevonden, zullen partijen deze bepaling vervangen door een andere, die het meest de intenties van partijen benadert.

16.

In geval van betwisting, zullen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, steeds de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge bevoegd zijn, alwaar uitsluitend toepassing zal worden gemaakt van Belgisch recht.

bottom of page